Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Inhoudsopgave:
Artikel   1   – Definities
Artikel   2   – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3   – Toepasselijkheid
Artikel   4   – Het aanbod
Artikel   5   – De overeenkomst
Artikel   6   – Herroepingsrecht
Artikel   7   – De prijs
Artikel   8   – Conformiteit en garantie
Artikel   9   – Levering en uitvoering
Artikel   10 – Betaling
Artikel   11 – Klachtenregeling
Artikel   12 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1       Definities
1.1       Definities zoals besproken in dit document
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Afnemer: De natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: Kalenderdag;
4. Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de klant/ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
8. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11. Algemene voorwaarden: De onderhavige Algemene voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2       Identiteit van de ondernemer
2.1       R. v.d. Kooi H.T.D.
Naam ondernemer: Rindert van der Kooi Horeca Technische Dienstverlening
Vestigingsadres: Wjuk 26, 9145RB, TERNAARD
Telefoonnummer: 06-13487757
E-mailadres: info@horecatechnischedienst.nl
KvK nummer: 59816597    
BTW nummer: NL001462237B27
REGIO BANK: NL87 RBRB 8836 7089 43

Artikel 3       Toepasselijkheid
3.1       Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van R. v.d. Kooi H.T.D. en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen R. v.d. Kooi H.T.D. en afnemer.
2. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt voor het afsluiten van de overeenkomst beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, R. v.d. Kooi H.T.D. vermelden dat de algemene voorwaarden op kantoor zijn in te zien en eventueel zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4       Het aanbod
4.1       Het aanbod van R. v.d. Kooi H.T.D.
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Al het aanbod is vrijblijvend tenzij anders vermeld door R. v.d. Kooi H.T.D. De onderneming is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen indien noodzakelijk.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de beoogde doelgroep van R. v.d. Kooi H.T.D. een goede beoordeling van het aanbod kan maken. R. v.d. Kooi H.T.D. kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. R. v.d. Kooi H.T.D. kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Deze zijn terug te vinden in de overige bepalingen en bestanden die op de website te vinden zijn. Dit betreft in het bijzonder:

o De prijs exclusief belastingen;
o De eventuele kosten van verzending;
o De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de afnemer te raadplegen is;
o De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
o De beschikbare maten, kleuren en verschillende soorten materialen van het aanbod.

Artikel 5       De overeenkomst
5.1       De overeenkomst tussen R. v.d. Kooi H.T.D. en afnemer
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt R. v.d. Kooi H.T.D. langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door R. v.d. Kooi H.T.D. is bevestigd, kan de overeenkomst door beide partijen ontbonden worden.
3. R. v.d. Kooi H.T.D. treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Bij elektronische betaling neemt R. v.d. Kooi H.T.D. de daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht.
4. R. v.d. Kooi H.T.D. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien R. v.d. Kooi H.T.D. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. R. v.d. Kooi H.T.D. zal bij het aangeboden product aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
o Het correspondentie adres van R. v.d. Kooi H.T.D. waar de afnemer met klachten terecht kan;
o De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
o De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6       Herroepingsrecht
6.1       Annuleren indien nog niet verzonden
1. Het kan uiteraard voorkomen dat de afnemer een bestelling heeft geplaatst bij R. v.d. Kooi H.T.D. en dat hij deze helaas wilt annuleren. Indien dit het geval is kan de afnemer dit binnen 48 uur bij de onderneming melden. R. v.d. Kooi H.T.D. beoordeeld dan de annulering en stuurt de afnemer per e-mail een bevestiging wanneer de annulering is goedgekeurd.
2. Indien er regelmatig een annulering ontvangen wordt van eenzelfde afzender (bedrijf, persoon, e-mail of IP-adres), is R. v.d. Kooi H.T.D. genoodzaakt 25% van het bestelde bedrag in rekening te brengen. Onder een regelmatige annulering wordt verstaan:3 annuleringen of meer per 12 maanden.
3. Indien de afnemer een fout heeft gemaakt binnen de bestelling en dit gewijzigd moet worden, moet dit binnen 48 uur gemeld worden bij R. v.d. Kooi H.T.D. De wijziging wordt na ontvangst beoordeeld waarna R. v.d. Kooi H.T.D. contact zal opnemen met de afnemer of de wijziging doorgevoerd kan worden. Uiteraard denkt de onderneming met de afnemer mee om het probleem zo goed mogelijk op de lossen. Een wijziging is kosteloos mits deze binnen 48 uur wordt doorgegeven en geaccepteerd.

6.2       Geen herroepingsrecht
1. Gezien hygiënische- en gezondheidsredenen bied R. v.d. Kooi H.T.D. geen mogelijkheid een product zonder opgave te retourneren. In bijzondere gevallen kan de afnemer contact met R. v.d. Kooi H.T.D. opnemen en wordt situatie beoordeeld of een bestelling in uitzondering terug gezonden mag worden. De vooraf berekende verzendkosten en de achteraf gemaakte retourkosten zijn hierbij voor de afnemer. Hierbij geldt, dat indien de bestelling regelmatig geannuleerd wordt (zie paragraaf 2 van de FAQ) R. v.d. Kooi H.T.D. genoodzaakt is 25% van het bestelde bedrag in rekening te brengen.
Bij retourzending is het van belang dat de producten in de originele staat worden verzonden door de afnemer. Dit is inclusief bijgeleverde accessoires en documentatie. Indien de bestelling vooraf betaald is, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van het product terugbetalen.
2. Retourneren is helaas niet van toepassing op opmaat gemaakte producten of reeds geïnstalleerde installaties. Gezien de persoonlijkheid van de bestelling en of plaatsing kunnen deze helaas niet retour genomen worden.

Artikel 7       De prijs
7.1       Het aanbod en haar prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan R. v.d. Kooi H.T.D. producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar R. v.d. Kooi H.T.D. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen worden elk jaar op 1 januari doorgevoerd door R. v.d. Kooi H.T.D.
4. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is R. v.d. Kooi H.T.D. niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 8       Conformiteit en garantie
8.1       Garantie via R. v.d. Kooi H.T.D.
1. R. v.d. Kooi H.T.D. biedt naast de algemene garantie van de fabrikant een standaard garantietermijn van 30 dagen voor de meeste producten.
Producten die van garantie zijn uitgesloten zijn:
– Schoonmaakartikelen
– Rubberen onderdelen
2. R. v.d. Kooi H.T.D. verwacht dat de afnemer de ontvangen producten na ontvangst onmiddellijk controleert op deugdelijkheid. Indien blijkt dat de afgeleverde producten incompleet of ondeugdelijk zijn, verwachten de ondernemer dat de afnemer binnen 5 werkdagen contact met haar opneemt over de mogelijke vervolgstappen. Kiest de afnemer ervoor om het product in gebruik te nemen ook na constatering van ondeugdelijkheid, dan vervalt bovengenoemde garantietermijn.
3. R. v.d. Kooi H.T.D. gaat er vanuit dat de geleverde producten voor langere tijd meegaan, maar het kan voorkomen dat er onverwacht toch iets mis is met het product. De afnemer kan in overleg met R. v.d. Kooi H.T.D. het product terugsturen, waarna een beoordeling plaatsvindt. Na een positieve beoordeling wordt een nieuw product toegestuurd of wordt er contact opgenomen over een passende schadevergoeding. Bij een nieuw geleverd product gaat de gestelde garantietermijn opnieuw van start vanaf verzending van het nieuw geleverde product.
4. Producten kunnen door verschillende omstandigheden ondeugdelijk worden verklaard. R. v.d. Kooi H.T.D. kan helaas niet alle vormen van schade tot zich nemen. De gestelde garantie is dan ook niet van toepassing op producten die beschadigd zijn door:
– Onjuist gebruik
– Levering en Montagefouten
– Een val van het product
– Opzet of roekeloosheid van de gebruiker
5. Retouren
Geleverde artikelen worden retour genomen wanneer:
- een zending retour is gemeld en hiervoor toestemming is verkregen;
- artikelen onbeschadigd, niet gebruikt, compleet en in originele verpakking ontvangen wordt;
- retourzending voorzien is van kopie-aankoopfactuur;
- binnen 14 dagen na factuurdatum retourzending is ontvangen.
Alle kosten voor retourzendingen komen voor rekening van de wederpartij. R. v.d. Kooi H.T.D. behoudt zich het recht voor om retourzendingen die niet conform bovenstaande richtlijnen retour gezonden zijn, te weigeren en/of te retourneren naar de wederpartij. Alle eventueel bijkomende kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 9    

9.1       Levering van de aangeboden producten
1. R. v.d. Kooi H.T.D. neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt tenzij de afnemer heeft aangegeven de bestelde producten af te halen.
3. Bij elk product van R. v.d. Kooi H.T.D. staat een verwachte levertijd. Over het algemeen zijn alle producten op voorraad en worden deze ± 1 week na ontvangst van de order en betaling geleverd. De bestelde logo’s worden op maat gemaakt en R. v.d. Kooi T.O.&D. heeft hiervoor een bestand nodig van de opdrachtgever. De bestelde logo’s worden ± 3 weken na ontvangst van het aangeleverde bestand nagestuurd.
4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen een week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst in overleg met R. v.d. Kooi H.T.D. te ontbinden.
5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal R. v.d. Kooi H.T.D. het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van het product terugbetalen.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij R. v.d. Kooi H.T.D. tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan R. v.d. Kooi H.T.D. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10     Betaling
10.1      Betaling van de bestelling door de afnemer
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan direct na het plaatsen van de bestelling, of tenminste voor levering van de bestelde producten.
2. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. De bestelde producten dienen voor levering te worden betaald aan R. v.d. Kooi H.T.D. Het kan echter voorkomen dat de afnemer een speciale regeling heeft getroffen met de organisatie. Waarbij R. v.d. Kooi H.T.D. verwacht dat de afnemer het verschuldigde bedrag uiterlijk 14 dagen na ontvangst van uw bestelling overmaakt. Bij ingebrekestelling stuurt R. v.d. Kooi H.T.D. een betalingsherinnering waarna de afnemer nogmaals 14 dagen heeft om het verschuldigde bedrag over te maken. Bij een tweede betalingsherinnering brengt de organisatie 15 euro in rekening bovenop het verschuldigde bedrag.
4. Mocht het verschuldigde bedrag 14 dagen na de tweede betalingsherinnering niet op de rekening staan van R. v.d. Kooi H.T.D. onderneemt zij vervolgstappen en wordt een deurwaarder ingeschakeld.

Artikel 11     Klachtenregeling
11.1      Contact bij een klacht
1. Bij vragen en/of klachten kan de afnemer contact opnemen met R. v.d. Kooi H.T.D. via 06-13487757. Uiteraard kan de afnemer ook een e-mail sturen via de website of via info@rindertvanderkooi.nl. R. v.d. Kooi H.T.D. is bereikbaar op maandag tot en met zaterdag van 8:00 uur tot 18.00 uur.
2. Klachten worden uiteraard zo spoedig mogelijk behandeld doch uiterlijk binnen 30 dagen na bekendmaking van de afnemer.
3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Hiervoor kan een geschillencommissie ingeschakeld worden welke het voorlegt aan de daartoe bevoegde rechter.
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Artikel 12     Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies